Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Anulare clauze abuzive incluse în contractul de credit și restituirea sumelor achitate în plus

Art 2 din Legea 193/2000 privind clauze abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori atribuie calitatea de ”consumator” oricărei persoane fizice sau grup de persoane fizice care, prin încheierea contractului de consum, acționează în scopuri care în afara activității sale comericale, industriale și de producție, artizanale sau liberale. Prin urmare, protecția asigurată de norma de drept vizează în mod direct peraoana fizică care în opoziție cu profesionistul, acționează în afara activității sale profesionale și nu acționează în scopul obținerii unui profit. Anexa la Legea 193/2000 cuprinde o listă a caluzelor care pot fi considerate ca fiind abuzive. O verificare sumară a tipului de clauze enumerate în Anexa la Legea 193/2000 si inserate contractul tău de credit pentru a verifica dacă în contractul tău de credit este dificil de realizat.

De aceea, pentru a înțelege mai ușor noțiunea de clauze abuzive îți explic  mai jos ce noțiunea de clauză abuzivă și îți arăt raționamentul care poate conduce la concluzia că o clauză este abuzivă.

 1. Clauzele abuzive sunt cele care nu au făcut obiectul unei negocieri individuale

 

Directiva 93/13 obligă statele membre UE să se asigure că în interesul consumatorilor există mijloace adecvate și eficace prin care orice clauză care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale să poată fi controlată pentru aprecierea caracterului său abuziv. Altfel spus, directiva sus menționată impune statelor membre să prevadă în legislația internă un mecanism eficient prin care consumatorul să se poată adresa justiției pentru constatarea caracterului abuziv al unei clauze care nu a fost negociată direct.

În dreptul românesc, Art. 4 alin. 1 din Legea 193/2000 prvede că: ”O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.”  Iar la alineatul 2 se prevede că ”o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv.” În continuare, la alineatul 6 se prevede că ”evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil”.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit la punctul 2 al dispozitivului hotărârii pronuțate în cauza C-26/13 Kasler că ”cerința potrivit căreia o clauză contractuală trebuie redactată în mod clar și inteligibil trebuie înțeleasă ca impunând nu numai ca respectiva clauză să fie inteligibilă pentru consumator din punct de vedere gramatical, ci și ca contractul să expună în mod transparent funcționarea concretă a mecanismului de schimb al monedei străine la care se referă clauza respectivă, precum și relația dintre acest mecanism și cel prevăzut prin alte clauze referitoare la deblocarea împrumutului, astfel încât acest consumator să poată să evalueze, pe baza unor criterii clare și inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl privește.”

Astfel, dacă anterior semnării contractului de credit,  niciuna dintre clauzele contractului nu au putut fi negociate te afli în prezența unor clauze abuzive deoarece nu poți înțelege modificările unilaterale impuse de bancă.

2. Clauzele referitoare la comisioane sunt clauze abuzive deoarece nu sunt negociate?

 

În cazul contractului de credit bancar obiectul principal al contractului este limitat la obligația de restituire a creditului, de plată a dobânzii și a penalităților prevazute în contract pentru nerespectarea scadenței. Comisioanele nu fac parte din obiectul principal al contractului, și de cele mai multe ori clauzele la comisioane reprezintă nu sunt negociate.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit în cauza C 621/17 – Gyula Kiss  la pct. 45 că ”articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 din Directiva 93/13 trebuie interpretate în sensul că cerința potrivit căreia o clauză contractuală trebuie exprimată în mod clar și inteligibil nu impune că acele clauze contractuale care nu au făcut obiectul unei negocieri individuale cuprinse într‑un contract de împrumut încheiat cu consumatori, precum cele în discuție în litigiul principal, care stabilesc în mod precis cuantumul costurilor de administrare și al unui comision de acordare care urmează să fie suportate de consumator, metoda lor de calcul și data de exigibilitate a acestora, trebuie să detalieze de asemenea toate serviciile furnizate în schimbul sumelor în cauză.” În continuare la pct. 56 se menționează că:”articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că o clauză contractuală precum cea în discuție în litigiul principal, referitoare la costuri de administrare a unui contract de împrumut, care nu permite identificarea fără ambiguitate a serviciilor concrete furnizate în schimbul acestora, nu creează, în principiu, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg din contract în detrimentul consumatorului, în contradicție cu cerința de bună‑credință.”

În consecință, o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar bunelor credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Perceperea comisioanelor creează un vădit dezechilibru între drepturile și obligațiile părților deoarece obligă la restituirea a mai mult  decât obiectul principal al contractului și nu reprezintă un echivalent al folosinței sumei împrumutate. Clauzele referitoare la comisioane deși în cea mai mare parte nu sunt negociate direct nu reprezintă clauze abuzive dacă ele sunt exprimate, redacatate îmtr-un limbaj ușor și intelegibil, permițând consumatorului să aprecieze consecințele lor economice.

3. Caracterul de clauză abuzivă poate fi constatată doar de către instanță

 

Dacă în contractul de credit sunt inserate clauze abuzive, atunci, în acord cu legilația europeana mai sus arătată, soluția este introducerea unei acțiuni în instanță prin care să soliciți anularea clauzelor abuzive. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, este în sensul că o astfel de acțiune oferă posibilitatea consumatorilor de a obține anularea prevederilor contractuale care creează în mod real și contrar bunei credințe un dezechilibru semnificativ în defavoarea consumatorilor.

Dacă ai nevoie de asistență juridică online pentru redacterea unei acțiuni în instanță privitoare la stabilirea clauzelor abuzive incluse în contractele de credit sau în care ai calitatea de consumator, îmi poți scrie:

  • Prin aplicații mobile sau rețelele de socializate
  • Sau apasă acest

Av Gabriel Dragomir

Av. Gabriel Dragomir

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *