Avocat sector 3 | Gabriel Dragomir

Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Lipsa veniturilor sau scăderea acestora nu este suficientă pentru darea în plată.Iată de ce!

Ideea de Dare în plată a apărut din necesitatea de a reglementa situații apărute în urma crizei economice din cauza căreia debitorii nu au mai fost capabili să își execute contractele de credit

Ulterior Curtea Constituțională a constatat prin Decizia Nr. 623/2016 că deși art. 4 din legea 77/2016 impune o serie de conditii cumulative pentru darea în plată a imobilelor ipotecate, aceste condiții puteau fi îndeplinite de foarte mulți debitori.

Din formularea inițială a legii s-a înteles că judecătorul învestit cu judecarea unei cereri de dare în plată trebuie doar să verifice condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 4. Întrunirea cumulativă a condițiilor avea ca efect direct darea în plată. Astfel, judecătorul era în imposibilitate să verifice cauzele și efectele schimbării circumstanțelor de executare a contractului. Din aceste motive, prin decizia mai sus enunțată, Curtea Constituțională a impus judecătorilor verificarea condițiilor de impreviziune.

Darea în plată în condițiile impreviziunii

Impreviziunea este definită ca o situaţie pe care o suferă una dintre părţile contractante, ca urmare a unuei situații imprevizibile ce intervine pe parcursul executării contractului.  Acesată situaţie imprevizibilă creează dezechilibre între valoarea prestaţiilor părţilor astfel încât executarea obligației de către una din părți poate deveni extrem oneroasă (dificilă).  Prin urmare, impreviziunea intervine doar atunci când a apărut un risc supraadăugat riscului inerent oricărui contract.

 Această instituție, impreviziunea, nu reprezintă o noutate pentru sistemul românesc de drept. Chiar și Codul Civil de la 1864 prevedea posibilitatea aplicării teoriei impreviziunii.

Actualul Cod Civil conține dispoziții referitoare la impreviziune la Art. 1271.

Potrivit textului legal mai sus mentionat, impreviunea poate fi reținută atunci când:

A. Schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului

B. Schimbarea împrejurărilor, precum și întinderea acestora nu au fost și nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul semnării contractului

C. Debitorul nu și-a asumat riscul schimbărilor împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerat că și-a asumat acest risc.

D. Debitorul a încercat, într-un termen rezonabil și cu bună credintă negocierea adaptării rezonabile și echitabile a contractului

Ce decide judecătorul dacă constată ca sunt îndeplinite condițiile impreviziunii

În cazul unui dosar având ca obiect dare în plată, judecătorul va analiza evenimentele menționate în întâmpinare care justifică aplicarea teoriei impreviziunii, pe scurt situațiile imprevizibile care conduc la imposibilitatea executării obligațiilor contractuale.

Dacă judecătorul va constata că îndeplinite condițiile teoriei impreviziunii, atunci potrivit Art. 1271 Cod Civil va dispune încetarea contractului sau adaptarea acestuia la noile realități. Curtea Constituțională a dispus ca adaptarea sau încetarea contractului să fie dispusă în funcție de utilitatea socială. Astfel, dacă utilitatea socială a contractului poate fi menținută atunci judecătorul va pronunța adaptarea contractului la noile realități iar dacă contractul îsi pierde utilitatea socială atunci urmează să dispună încetarea acestuia.

Având în vedere aceste recomandări, scăderea sau lipsa venturilor nu reprezintă un argument suficient pentru a putea considerată ca îndeplinită cerința impreviuzinii și implicit pentru a se proceda la darea în plata a imobilului deoarece nu reprezintă un eveniment intempestiv, care intervine brusc ci este un eveniment care se derulează treptat.

Chiar și pierderea locului de muncă nu reprezintă un eveniment brusc și neașteptat pentru că salariatul are posibilitatea să observe situația economică a societății la care este angajat. Nici falimentul societății nu reprezintă un eveniment brusc și neașteptat din aceleași argumente, asociatul are posibilitatea să observe evoluția economică a societății.

Ce reții

Darea în plată nu intervine atunci când nu mai vreau sa plătesc creditul. Pentru a realiza cu succes darea în plată trebuie sa dovedesc riscul supraadăugat, schimbarea circumstanțelor de executare a contractului și necesitatea adaptării contractului sau încetării acestuia.
Av Gabriel Dragomir
Av. Gabriel Dragomir


Spune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!
× Cum te pot ajuta?