Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Excluderea unui asociat care se află în străinătate și nu se implică în activitatea societății

     Criza societară reprezintă punctul de cotitură între interesele generale ale societății comerciale și interesele individuale ale asociatului administrator. Decizia privind excluderea unui asociat din societate reprezintă un moment de criză societară deoarece încercările amiabile de a determina asociatul administrator să renunțe la acțiunile care prejudiciză societatea au eșuat. 

 Întrucât instituţia excluderii asociatului  priveşte o situație de criză societară, art. 222 din legea 31/1990  enumeră exhaustiv situațiile în are un asociat poate fi exclus din societate. 

 Astfel, potrivit Art. 222 alin. 1 lit d din legea 31/1990:  Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată asociatul administrator care în exercitarea atribuţiilor sale sau în legătură cu acestea,  a comis o fraudă în dauna societăţii sau s-a folosit capitalul societăţii sau semnătura socială, în mod abuziv sau neîndreptăţit, în folosul lor sau al altora.

   1. Frauda in dauna societăţii, motiv pentru excluderea unui asociat

   În general, potrivit actului constitutiv al societăţii, administrarea societăţii se face de către asociaţi care vor decide cu unanimitate de voturi.  Excluderea unui asociat din societate are un impact serios asupra vieţii societare deoarece implică restructurarea patrimoniului social, a structurii asociative și  modificarea actului constitutiv.

  Din dispoziţiile Art. 222 alin. 1 lit d din legea 31/1990 rezultă că poate fi exclus din societate asociatul administrator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

  1. a) să fie vorba de o societate de persoane sau de o societate cu răspundere limitată;
  2. b) să fie vorba de un asociat care îndeplineşte şi funcţia de administrator, pe perioada în care a săvârşit frauda în dauna societăţii; 
  3. c) pârâtul să fi săvârşit fraudă în dauna societăţii.

 

             Noţiunea de ”fraudă în dauna societăţii” presupune prejudicierea conştientă de către administrator a intereselor societăţii prin acte juridice de natură a micşora patrimoniul acesteia. Frauda se poate manifesta prin orice acţiune sau omisiune intenţionată săvâşită de asociatul administrator, indiferent dacă acesta are sau nu atributii de reprezentare si indiferent daca prejudiciul conditionat de lege vizează sfera gestiunii interne sau sfera relaţiilor cu terţii, precum si indiferent daca frauda are ca suport exercitarea atributiilor in calitate de administrator sau exercitarea drepturilor si obligatiilor societare în simpla calitate de asociat.

 

      În consecință, frauda presupune săvârşirea de către asociatul administrator  de acţiuni sau inacţiuni cu intenţia de a prejudicia societatea comercială în interes propriu sau în interesul unei alte persoane. Aceste situaţii implică încălcarea de către administrator, cu vinovăţie, a interdicţiilor legale sau statutare care le impun să lucreze în interesul societăţii şi să manifeste diligenţă, independenţă şi probitate în exercitarea atribuţiilor lor.

 

           Legea nu distinge cu privire la dimensiunea fraudei şi nici cu privire la numărul de acte frauduloase. Din formularea textului și din natura faptelor sancționate rezultă elementul subiectiv, anume intenția autorului faptelor delictuale  de a urmări sau accepta un profit din activitatea sa delictuală.

 

          Fraudă poate fi considerată, în principiu, orice acțiune sau inacțiune intenționată având ca rezultat prejudicierea societăţii şi avantajarea asociatului administrator ori a terţilor. Sancțiunea excluderii poate fi aplicată  asociatului administrator pentru acțiunile sau inacțiunile frauduloase în dauna societății, deci pentru un delict intenționat săvârșit. (ICCJ, Dec. 320/2008)

            

                   2.Acte de fraudă pentru care asociatul poate fi exclus

 

                              Sancţiunea excluderii asociatului administrator din societate poate fi aplicată atunci când revocarea din funcţia de administrator este considerată insuficientă. Sanctiunea excluderii din societatea nu este o sancțiune care privește abuzul de putere şi încălcarea limitelor mandatului, ci privește orice acţiune sau inacţiune frauduloasă în dauna societăţii, orice delict intenţionat săvârşit în dauna societăţii, iar aceasta tocmai prin raportare la calitatea de administrator şi a încrederii de care trebuie să se bucure titularul acestei funcţii. 

      

                   În concluzie, trebuie dovedită intenția şi prejudiciul în ceea ce priveşte operaţiunile   de fraudă. Neglijența și inabilitatea în afaceri nu pot fi considerate fraudă atât timp cât acestor fapte le lipsește elementul volițional care să permită calificarea lor ca fiind acte de înșelăciune. De asemenea, lipsa de implicare în activitatea societăţii a asociatului aflat în străinătate, nu constituie, în sine, o acţiune sau o omisiune prin care acesta urmăreşte vătămarea persoanei juridice în beneficul său ori a altor persoane, în absenţa oricăror dovezi relevante.

 

                           Însă, reprezentarea în acelaşi timp a unor persoane juridice cu interese contrare și lipsirea societății de veniturile care ar fi putut să fie generate constituie o încălcare de către asociatul administrator a obligaţiei de fidelitate faţă de societate şi faţă de ceilalţi asociaţi (affectio societatis), făcând raportul său juridic obligaţional cu ceilalţi asociaţi si cu societatea rezolubil

            

                      Administratorii au obligaţia de a acţiona în interesul societăţii, cu loialitate şi pe baza unor informaţii adecvate, obligaţie ce este încălcată şi dacă administratorul se abţine de la a acţiona în interesul societăţii şi de la a reprezenta societatea.(Curtea de Apel Bucureşti Hot 177/2022)

             3. Ce reții și cum îmi scrii

 

             Excluderea unui asociat din societate intervine doar în situația în care acesta are și calitatea de administrator și a comis o fraudă în daun societății. Neîntelegerea dintre asociați reprezintă o altă formă de criză societară căreia îi este aplicată sancțiunea dizolvării.

Dacă ai înțeles în ce situații un asociat poate fi exclus din societate atunci acest articol și-a atins scopul.Poți să îl distribui pentru a-i face și pe alții să înțeleagă.

Dacă te confrunți cu o situație de excludere a unui asociat din societate,  cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă îți este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

 

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.