Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Coronavirus motiv de renegociere contract sau de neexecutare?

Problemele managerilor din domeniile afectate de măsurile restrictive impuse de protecția împotriva coronavirusului sunt de două categorii:

1. Cantitățile asumate prin contractele semnate anterior apariției pandemiei sunt prea mari pentru ce va urma

2. Sunt în imposibilitate de executare a obligațiilor contractuale asumate prin contractele semnate anterior apariției pandemiei

Din punct de vedere juridic problema care se pune este adaptarea  contractului la noile realități, adică renegociere contract sau încetarea acestuia pentru imposibilitatea de executare.

Renegociere contract – Impreviziune

Conform considerentelor Curții Constituționale, paragrafele 95 și următoarele din Decizia 623/2016, impreviziunea intervine când în executarea contractului a survenit un eveniment excepțional și exterior ce nu putea fi prevăzut în mod rezonabil la data încheierii contractului, în privința amplorii și a efectelor sale, ceea ce face excesiv de oneroasă executarea obligațiilor prevăzute de acesta. Drept urmare, clauzele contractului cu executare succesivă în timp trebuie adaptate în mod adecvat la noua realitate.

În acest context, a schimbării  fundamentale a condițiilor de executare a contractului, în determinarea împrejurărilor care justifică aplicarea impreviziunii, trebuie să se țină cont de buna credință și echitate care trebuie să caracterizeze executarea obligațiilor contractuale, pornindu-se de la ideea de risc al contractului.

Riscul contractului trebuie analizat dintr-un punct de vedere bivalent:

  • Contractul în sine presupune un risc inerent asumat în mod voluntar de cele două părți în momentul semnării contractului
  • Contractul presupune și un risc supra-adăugat care nu a putut face obiectul unei previzonări în momentul semnării contractului, deci un risc care trece dincolo de puterea de prevedere a părților contractante și ține de intervenirea unor elemente care nu puteau fi avute în vedere în momentul semnării contractului.

Impreviziunea vizează numai riscul supra-adăugat, și în condițiile intervenirii acestuia, este menită să reamenajeze prestațiile la care părțile s-au obligat în condițiile noii realități economico-juridice. Impreviziunea nu are drept scop revenirea la prestațiile anterioare încheierii contractului, oferă o bază legală pentru adaptarea sau incetarea contractului.

Adaptarea contractului are loc atunci când utilitatea socială a contractului poate fi menținută, pe când încetarea intervine atunci când în cazul intervenirii noilor condiții contractul își pierde utilitatea socială.

În concret, dacă o companie de materiale de construcții a contractat prea multă marfă de la furnizori prin contracte încheiate anterior apariției pandemiei, în temeiul impreviunii, poate solicita adaptarea contractului adică renegocierea contractului în mod efectiv prin raportare la noua realitate. Dacă o companie de transport a încheiat un contract prin care s-a obligat să transporte marfă în Italia, în temeiul impreziunii, poate solicita  încetarea contractului deoarece contractul și-a pierdut utilitatea socială.

Este pandemia un CAZ DE FORȚĂ MAJORĂ SAU CAZ FORTUIT?

 

Forța majoră și Cazul Fortuit sunt definite de Art. 1351 Cod Civil.

 Potrivit Art. 1.351. Forța majoră și cazul fortuit

“(1) Daca legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci cînd prejudiciul este cauzat de forța majoră sau de caz fortuit.

(2) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

(4) Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră.”

Potrivit textului legal, atât forța majoră cât și cazul fortuit reprezintă situații de inlăturare a răspunderii pentru prejudiciul cauzat. Deci, problema cazului fortuit și al forței majore, se pune doar în situația raspunderii pentru prejudiciul cauzat ca urmare a neexcutării obligațiilor contractuale și trebuie analizată pentru fiecare situație particulară. Debitorul acționat în judecată pentru acoperirea prejudiciului rezultat din neexecutarea obligației contractuale se poare apăra invocând cazul fortuit sau forța majoră.

Din aceste motive, eu apreciez că în acest moment nu se pune problema invocării cazului fortuit sau a forței majore deoarece nu există incă prejudicii certe. Companiile afectate ar trebui să procedeze la  renegocierea contractelor.

Ce reții

Teoria impreviziunii fundamentată pe principiile bunei credințe și echității atenueaza caracterul obligatoriu al contractului în măsura în care pe perioada executării acestuia intervine o situație imprevizibilă, însă niciuna din părțile contractante nu poate abdica de la executarea obligațiilor care îi revin potrivit executării cu bună credință a contractului.

Înainte de orice, pledez pentru renegociere contract.

Daca ai nevoie de sprijinul meu, mă poți contacta online prin mijloacele disponibile pe site sau pe rețelele sociale și putem colabora online.

Av. Gabriel Dragomir


Spune-mi despre nevoile tale specifice!
Ca avocat ofer servicii pentru a te ajuta să transformi problemele în soluții!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *