Avocat Gabriel Dragomir

Mă puteți găsi și pe:

Argumente pentru care a fost respinsă plângerea împotriva rezoluției directorului ORC formulată ANAF

Prin plângere împotriva rezoluției directorului ORC  persoana care se pretinde lezată într-un drept al său, ANAF sau altă persoană de drept public sau privat, atacă rezoluţia pronunţată de directorul/persoana desemnată cu ocazia soluţionării unei cereri de menţiuni. 

Instanța investită cu soluționarea  plângerii împotriva rezoluţiei directorului ORC şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate de acesta, Tribunalul de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului, poate analiza doar condiţiile formale ale efectuării înregistrărilor în Registrul Comerţului, fără a supune verificării temeinicia şi legalitatea actelor care au stat la baza realizării înregistrărilor. Concret, pe calea plângerii reglementată de art. 6 din OUG nr. 116/2009 se pot efectua doar verificări cu privire la respectarea condiţiilor formale prevăzute de art. 169 – 182 din Ordinul nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor.

1.Plângerea împotriva rezoluţiei directorului ORC nu poate viza nulitatea unui act în temeiul căruia s-a facut mențiunea

 

Prin înscrierile din Registrul comerţului nu i se opune instituţiei publice niciun fel de drept civil, aceasta aceasta nu este parte a raportului juridic și nu participă în niciun fel la încheierea actului juridic supus înregistrării.  Altfel spus, actul juridic supsu înregistrării, prin care s-a modificat actul constitutiv, nu produce nici un fel de efecte juridice faţă de ORC.

Doar dacă actul juridic supus înscrierii este declarat nul de către o instanţă judecătorească urmează să se va facă menţiune despre acest fapt în Registrul comerţului, însă în momentul înregistrării actul juridic este prezumat a fi valabil încheiat.

În consecință, persoana care se pretinde lezată într-un drept al său ca urmare a unui act juridic nul depus la Oficiul Registrului Comerțului are posibilitatea exercitării acțiunii în anulare, nu posibilitatea plângerii împotriva rezoluției directorului ORC care a admis mențiunea fără a constata nulitatea actului depus în susținerea acesteia.

2.Plângere împotriva rezoluției directorului ORC formulată de ANAF

 

Prin procedura plângerii împotriva directorului ORC, ANAF  nu poate pune în discuţie temeinicia deciziei lichidatorului de a finaliza procedura de lichidare a societăţii care are debite restante faţă de bugetul de stat  şi nici chestiuni referitoare la răspunderea administratorilor societăţii cu privire la pasivul debitoarei, întrucât aceste chestiuni nu sunt incidente mecanismului plângerii. Neexercitarea acţiunilor specifice atragerii răspunderii administratorilor şi  nerecuperarea debitului aferent bugetului public sunt chestiuni care pot constitui temei al răspunderii patrimoniale a administratorului în procedura de insolvență și lichidare.(Hotărâre nr. 116/2022 din 21/01/2022 –  Curtea de Apel BUCUREŞTI – Secţia a V-a civilă)

În plus, existenţa debitului către bugetul de stat nu reprezintă un motiv de neînchidere a operaţiunilor de lichidare şi de respingere a solicitării de radiere a societăţii respective, având în vedere necesitatea clarificării situaţiei juridice a acestor societăţi comerciale dizolvate, care nu au mai desfaşurat activitate, nu au predat documentele şi nu au avut posibilitatea achitării tuturor obligaţiilor fiscale. (Hotărâre nr. 24/2022 din 13/01/2022 – Curtea de Apel CRAIOVA – Secţia a II-a Civilă (C2A – comercial)

3. Plângere împotriva rezoluției de respingere

 

Potivit Art. 6 al. 3 din OUG 116/2009 privind instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, ”Împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. În cazul rezoluţiilor de respingere a cererii de înregistrare şi a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată.”

Art. 6 al. 6 din acelasă act normativ dispune că: ” Instanţa soluţionează plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, în camera de consiliu, fără citare. Instanţa poate să solicite orice lămuriri şi dovezi părţii sau informaţii scrise autorităţilor competente.”

Din intepretarea sistematică a acestor două dispoziții legale rezultă că rolul instanței de judecată nu este  unul pur formal, adică doar de  a verifica dacă solicitantul a depus sau nu toate actele necesare, ci de a aprecia asupra legalității și temeiniciei solicitării de înregistrare în registrul comerțului, sens în care poate administra probe noi, astfel cum prevăd dispozițiile menționate

În consecință, chiar dacă la data pronunțării rezoluției de respingere reclamatul nu depusese un înscris solicitat de persoana desemnată de Oficiul Registrului Comerțului, dacă însă înscrisul a fost anexat plângerii aceasta urmează să fie admisă deoarece doar prin acest mod se asigură repsectarea legalității și temeiniciei cererii de înregistrare în Registrul Comerțului.(A se vedea în acest sens Decizia 361/06.11.2019 pronunțată de Curtea de Apel Oradea)

4. Ce reții și cum îmi scrii

 

Prin mecanismul plângerii împotriva rezoluției directorului ORC permite contestarea rezoluției pronunțate de directorul ORC de către cel nedreptățit dar și de către terțe persoane interesate cum ar fi ANAF.

Dacă te confrunți cu o situație în care s-a formulat plângere împotriva rezoluției directorului ORC, cel mai rapid, simplu și economic mod de a-mi scrie este prin utilizarea formularului de mai jos. Evident, dacă îți este mai ușor, poți să îmi scrii și prin aplicații mobile sau rețele de socializare.

Av. Gabriel Dragomir

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *